certyfikat

Ocena bezpieczeństwa urządzeń jako podstawowa norma kształtowania bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.

Najprościej możemy zdefiniować inżyniera kontraktu jako miejsce nieznanego pochodzenia, która jest odpowiedzią na wciąż rosnące wymogi i dane potrzeby rynku inwestycji budowlanych. Należy podkreślić, że przeciw dosłownemu brzmieniu inżynier kontraktu nie jest personą, lecz zespołem specjalistów, jednostką będącą nowym uczestnikiem procesu budowlanego. Zakres zadań inżyniera kontraktu usuwa bowiem praktycznie jednoosobowe piastowanie owej funkcji. Termin i funkcja inżyniera kontraktu nie wynika z wzmianek Prawa budowlanego, ale został wprowadzony przez Międzynarodową Federację Inżynierów-Konsultantów (w skrócie FIDIC). W naszym kraju pojęcie inżynier kontraktu zaczęło działać w momencie przystąpienia naszego państwa do Unii Europejskiej.

Osoby z certyfikatem
Autor: AFS-USA Intercultural Programs
Źródło: http://www.flickr.com
Omawiana instytucja występuje przede wszystkim w inwestycjach współfinansowanych przez Unia Europejska, zgodnie z zasadami ustalonymi przez FIDIC. Działa głównie na podstawie Prawa budowlanego, porozumienia z inwestorem, oraz gdy jest taka ochota stron o ujednolicone warunki kontraktowe FIDIC. Kontraktem znowu jest umowa, której stronami jest nakładca i realizator.

Jednostki certyfikujące są to jednostki dokonujące certyfikacji, o której mowa w definicji terminu certyfikacja. Wypada tu przedstawić pojęcie certyfikacja. Certyfikacja to ściśle sformuowane działanie, w którym strona trzecia (organizacja), przyznaje pisemne zaświadczenie w postaci certyfikatu o tym, że towar (usługa), proces lub [rolety podtynkowe] persona spełnia dane wymagania. Certyfikacja jest składnikiem procesu oceny zgodności. Certyfikaty są częstokroć ograniczone w czasie, są wydawane przez niezależne jednostki certyfikujące (zapraszamy na stronę), wyznaczające standardy kontroli w zakresie zastrzeżonym przez tę jednostkę.

W oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w obrębie użytkowania maszyn przez zatrudnionych w czasie pracy ekspert ds. bhp, certyfikowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie wykonuje i nadzoruje tok taki jak ocena bezpieczeństwa maszyn (polecana strona). Sprawdzane są wtedy urządzenia i maszyny pod względem realizacji minimalnych wymagań w sferze bhp. Szacuje się, że ponad 70% wypadków przy pracy jest związanych z obsługą maszyn. Taka też jest wielkość strat ludzkich, finansowych, materialnych i społecznych. Owego stanu rzeczy nie można akceptować. Dlatego we Wspólnocie Europejskiej kierowanie bezpieczeństwem maszyn jest równoprawnym czynnikiem zarządzania działalnością przedsiębiorstw, ponieważ tylko te osiągają realny sukces, które myślą o bezpieczeństwie i zdrowiu zawodowym strategicznie, które podobnie jak w przypadku jakości i produktywności wiedzą, że wydawane na nie nakłady są opłacalne. Bezpieczeństwo to zysk.